Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Pleuronectiformes
                      Pleuronectoidei
                             [Soleoidei]
                            Achiropsettidae
                                     Achiropsetta
                                             Achiropsetta heterolepis
                                             Achiropsetta tricholepis
                                                   [Mancopsetta argentina]
                                     Mancopsetta
                                           [Apterygopectus]
                                             Mancopsetta maculata
                                               Mancopsetta maculata antarctica
                                               Mancopsetta maculata maculata
                                     Neoachiropsetta
                                             Neoachiropsetta milfordi
                                                   [Mancopsetta milfordi]
                                     Pseudomancopsetta
                                             Pseudomancopsetta andriashevi