Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
      Arthropoda
            Insecta
              Pterygota
                Neoptera
                  Neuropterida
                    Neuroptera
                           [Planipennia]
                      Myrmeleontiformia
                          Myrmeleontoidea
                            Ascalaphidae
                                     Acheron
                                             Acheron trux
                              Albardiinae
                                     Albardia
                                             Albardia furcata
                                     Allocormodes
                                             Allocormodes intractabilis
                                             Allocormodes kolbei
                                     Amoeridops
                                             Amoeridops augur
                                     Apamoeridops
                                             Apamoeridops grandidieri
                                             Apamoeridops radiatus
                              Ascalaphinae
                                Acmonotini
                                     Acmonotus
                                             Acmonotus incusifer
                                Hybrisini
                                     Glyptobasis
                                             Glyptobasis cornuta
                                     Nephelasca
                                             Nephelasca crocea
                                Suhpalacsini
                                     Fillus
                                             Fillus amazonicus
                                             Fillus brethesi
                                             Fillus paradoxus
                                                   [Acmonotus paradoxus]
                                Ululodini
                                     Ameropterus
                                             Ameropterus breviantennis
                                             Ameropterus consors
                                             Ameropterus delicatulus
                                             Ameropterus dissimilis
                                             Ameropterus gallardoi
                                             Ameropterus integer
                                             Ameropterus karukerae
                                             Ameropterus longistigma
                                             Ameropterus mexicanus
                                             Ameropterus misionarius
                                             Ameropterus mortoni
                                             Ameropterus muelleri
                                             Ameropterus nigrostigma
                                             Ameropterus par
                                             Ameropterus peruvianus
                                             Ameropterus scutellaris
                                             Ameropterus selysi
                                             Ameropterus sepultus
                                             Ameropterus subripiens
                                             Ameropterus trivialis
                                             Ameropterus ululoides
                                             Ameropterus versicolor
                                     Ascalorphne
                                             Ascalorphne impavida
                                             Ascalorphne leisewitzi
                                             Ascalorphne macrocerca
                                             Ascalorphne umbrina
                                     Cordulecerus
                                             Cordulecerus alopecinus
                                             Cordulecerus dohrni
                                             Cordulecerus elegans
                                             Cordulecerus inquinatus
                                             Cordulecerus maclachlani
                                             Cordulecerus mexicanus
                                             Cordulecerus praecellens
                                             Cordulecerus subiratus
                                               Cordulecerus subiratus meridionalis
                                               Cordulecerus subiratus subiratus
                                             Cordulecerus surinamensis
                                             Cordulecerus unicus
                                     Ululodes
                                             Ululodes apollinaris
                                             Ululodes arizonensis
                                             Ululodes banksi
                                             Ululodes bicolor
                                             Ululodes brachycerus
                                                   [Ululodes brachycera]
                                             Ululodes cajennensis
                                                   [Ululodes cajennensis cajennensis]
                                                   [Ululodes cajennensis nanus]
                                             Ululodes costanus
                                                   [Ululodes costana]
                                             Ululodes flavistigma
                                             Ululodes floridanus
                                                   [Ululodes floridana]
                                             Ululodes heterocerus
                                                   [Ululodes heterocera]
                                             Ululodes macleayanus
                                                   [Ululodes macleayana]
                                                   [Ululodes senex]
                                               Ululodes macleayanus macleayanus
                                               Ululodes macleayanus sanctaluciae
                                             Ululodes mexicanus
                                                   [Ululodes mexicana]
                                             Ululodes nigripes
                                             Ululodes oppositus
                                                   [Ululodes opposita]
                                             Ululodes pilosus
                                                   [Ululodes pilosa]
                                             Ululodes quadripunctatus
                                             Ululodes roseni
                                             Ululodes sanctidomingi
                                             Ululodes sinuatus
                                             Ululodes smithi
                                             Ululodes subvertens
                                             Ululodes tuberculatus
                                                   [Ululodes tuberculata]
                                             Ululodes vetulus
                                                   [Ululodes vetula]
                                             Ululodes villosus
                                                   [Ululodes villosa]
                                             Ululodes walkeri
                                     Balanopteryx
                                             Balanopteryx locuples
                                             Balanopteryx navasi
                                     Cormodophlebia
                                             Cormodophlebia pulchra
                                     Disparomitus
                                             Disparomitus abyssinicus
                              Haplogleniinae
                                     [Haplogeniinae]
                                Haplogleniini
                                     Amoea
                                           [Episperches]
                                             Amoea chlorops
                                             Amoea fulva
                                             Amoea immaculata
                                                   [Amoea immaculatus]
                                             Amoea iniqua
                                                   [Episperches arenosus]
                                                   [Episperches impediens]
                                                   [Episperches iniquus]
                                             Amoea latipennis
                                                   [Episperches latipennis]
                                             Amoea loretana
                                             Amoea molinai
                                                   [Episperches molinai]
                                             Amoea nivea
                                             Amoea vacua
                                                   [Amoea vacuus]
                                                   [Episperches vacuus]
                                     Ascalobyas
                                           [Byas]
                                             Ascalobyas albistigma
                                                   [Byas albistigma]
                                                   [Haploglenius camposi]
                                             Ascalobyas machadoi
                                             Ascalobyas microcerus
                                                   [Byas microcerus]
                                     Haploglenius
                                             Haploglenius abdominevittatus
                                             Haploglenius costatus
                                             Haploglenius dupuyi
                                             Haploglenius eurypterus
                                             Haploglenius extensus
                                             Haploglenius handlirschi
                                             Haploglenius luteus
                                                   [Haploglenius bolivianus]
                                             Haploglenius peruvianus
                                             Haploglenius reticulatus
                                Verticillicerini
                                     Ascaloptynx
                                             Ascaloptynx appendiculata
                                                   [Ascaloptynx appendiculatus]
                                     Neohaploglenius
                                             Neohaploglenius angulatus
                                                   [Haploglenius angulatus]
                                             Neohaploglenius flavicornis
                                                   [Haploglenius flavicornis]
                                             Neohaploglenius rondonianus
                                     Verticillecerus
                                             Verticillecerus gerstaeckeri
                                     Helicomitus
                                             Helicomitus abdominalis
                                             Helicomitus festivus
                                     Neocampylophlebia
                                             Neocampylophlebia sparsa
                                     Paramoeridops
                                             Paramoeridops navasi
                                     Sodirus
                                             Sodirus gaudichaudi
                                     Suhpalacsa
                                             Suhpalacsa abdominalis
                                     Suphalomitus
                                             Suphalomitus cephalotes
                                     Ululomyia
                                             Ululomyia sylvatica