Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
      Arthropoda
            Insecta
                    Diptera
                            Asilidae
                                     Ablautus
                                             Ablautus arnaudi
                                             Ablautus basini
                                             Ablautus californicus
                                             Ablautus coachellus
                                             Ablautus colei
                                             Ablautus coquilletti
                                             Ablautus flavipes
                                             Ablautus linsleyi
                                             Ablautus mimus
                                             Ablautus nigronotum
                                             Ablautus rufotibialis
                                             Ablautus schlingeri
                                             Ablautus squamipes
                                             Ablautus vanduzeei
                                     Acnephalum
                                     Acronyches
                                             Acronyches fenestratulus
                                             Acronyches westcotti
                                     Aczelia
                                             Aczelia argentina
                                     Afroestricus
                                             Afroestricus insectaris
                                             Afroestricus velatus
                                             Afroestricus victus
                                     Afroholopogon
                                             Afroholopogon xeros
                                     Alcimus
                                     Allopogon
                                             Allopogon tessellatus
                                             Allopogon vittatus
                                     Alyssomyia
                                             Alyssomyia brevicornis
                                             Alyssomyia bulbosa
                                     Amathomyia
                                             Amathomyia antennata
                                     Amblyonychus
                                             Amblyonychus trapezoidalis
                                     Ammophilomima
                                             Ammophilomima auripennis
                                     Amphisbetetus
                                             Amphisbetetus dorsatus
                                     Anarmostus
                                             Anarmostus iopterus
                                     Andrenosoma
                                             Andrenosoma corallium
                                             Andrenosoma hesperium
                                       Asilidae (Dasyholopogon)
                                     Astochia
                                             Astochia tiwarii
                                     Atonia
                                             Atonia duncani
                                     Backomyia
                                             Backomyia anomala
                                             Backomyia hannai
                                             Backomyia inyoi
                                             Backomyia macneilli
                                             Backomyia schlingeri
                                             Backomyia seminoensis
                                             Backomyia stonei
                                             Backomyia yosemite
                                     Bactria
                                             Bactria anophrys
                                             Bactria atripes
                                             Bactria corethropus
                                             Bactria rufipleura
                                             Bactria tenera
                                     Bohartia
                                             Bohartia bromleyi
                                             Bohartia isabella
                                             Bohartia martini
                                             Bohartia munda
                                             Bohartia nitor
                                             Bohartia senecta
                                             Bohartia tenuis
                                     Callinicus
                                             Callinicus calcaneus
                                             Callinicus pictitarsis
                                             Callinicus pollenius
                                             Callinicus vittatus
                                     Carreraia
                                             Carreraia acapulquensis
                                             Carreraia alpuyeca
                                     Cerotainiops
                                             Cerotainiops pritchardi
                                     Chrysoceria
                                             Chrysoceria pollenia
                                     Clephydroneura
                                             Clephydroneura nelsoni
                                             Clephydroneura oldroydi
                                             Clephydroneura rossi
                                             Clephydroneura wilcoxi
                                     Coleomyia
                                             Coleomyia arnaudi
                                             Coleomyia crumborum
                                             Coleomyia hinei
                                             Coleomyia rainieri
                                             Coleomyia rubida
                                             Coleomyia sculleni
                                             Coleomyia setigera
                                             Coleomyia tuolumnae
                                             Coleomyia vandykei
                                     Comantella
                                             Comantella fallei
                                     Cophura
                                             Cophura brevicornis
                                               Cophura brevicornis ssp. flavus
                                               Cophura brevicornis ssp. luteus
                                               Cophura brevicornis ssp. rubidus
                                             Cophura cyrtopogona
                                             Cophura dammersi
                                             Cophura fergusoni
                                             Cophura getzendaneri
                                             Cophura hurdi
                                             Cophura powersi
                                             Cophura rozeni
                                             Cophura sculleni
                                             Cophura tanbarki
                                             Cophura timberlakei
                                             Cophura tolandi
                                             Cophura vandykei
                                     Crytopogon
                                             Crytopogon montanus
                                             Crytopogon nugator
                                             Crytopogon perspicax
                                     Cyrtopogon
                                             Cyrtopogon albifrons
                                             Cyrtopogon aldrichi
                                             Cyrtopogon anomalus
                                             Cyrtopogon auratus
                                             Cyrtopogon aurifex
                                             Cyrtopogon auripilosus
                                             Cyrtopogon banksi
                                             Cyrtopogon basingeri
                                             Cyrtopogon bimaculus
                                             Cyrtopogon caesius
                                             Cyrtopogon callipedilus
                                               Cyrtopogon callipedilus ssp. nigritarsus
                                             Cyrtopogon callipedius
                                             Cyrtopogon curtipennis
                                             Cyrtopogon curtistylus
                                             Cyrtopogon cymbalista
                                             Cyrtopogon dasyllis
                                             Cyrtopogon evidens
                                             Cyrtopogon fumipennis
                                             Cyrtopogon glarealis
                                             Cyrtopogon idahoensis
                                             Cyrtopogon infuscatus
                                             Cyrtopogon inversus
                                             Cyrtopogon jemezi
                                             Cyrtopogon longimanus
                                             Cyrtopogon montanus
                                             Cyrtopogon nitidus
                                             Cyrtopogon nugator
                                             Cyrtopogon perspicax
                                             Cyrtopogon planitarsus
                                             Cyrtopogon plausor
                                             Cyrtopogon powelli
                                             Cyrtopogon praepes
                                             Cyrtopogon princeps
                                             Cyrtopogon rainieri
                                             Cyrtopogon rattus
                                             Cyrtopogon rejectus
                                             Cyrtopogon rufotarsus
                                             Cyrtopogon sabroskyi
                                             Cyrtopogon semitarius
                                               Cyrtopogon semitarius semitarius
                                               Cyrtopogon semitarius ssp. californicus
                                             Cyrtopogon sonoma
                                             Cyrtopogon stenofrons
                                             Cyrtopogon sudator
                                             Cyrtopogon swezeyi
                                             Cyrtopogon thompsoni
                                             Cyrtopogon vanduzeei
                                             Cyrtopogon vandykei
                                             Cyrtopogon willistoni
                                     Damalis
                                             Damalis dubia
                                             Damalis kottayamensis
                                     Dasypogon
                                             Dasypogon sexfasciatus
                                     Dicolonus
                                             Dicolonus medius
                                             Dicolonus nigricentrus
                                             Dicolonus simplex
                                             Dicolonus sparsipilosus
                                     Dicropaltum
                                             Dicropaltum alamosae
                                             Dicropaltum mesae
                                             Dicropaltum pawneeae
                                     Dioctria
                                             Dioctria albicornis
                                             Dioctria albius
                                               Dioctria albius ssp. aurifacies
                                               Dioctria albius ssp. xanthopennis
                                             Dioctria henshawi
                                             Dioctria monrovia
                                             Dioctria nitida
                                               Dioctria nitida ssp. denuda
                                             Dioctria pleuralis
                                             Dioctria pusio
                                             Dioctria rubida
                                               Dioctria rubida ssp. atripes
                                               Dioctria rubida ssp. nigripilosa
                                             Dioctria vera
                                             Dioctria vertebrata
                                             Dioctria wilcoxi
                                     Diogmites
                                             Diogmites bilobatus
                                     Efferia
                                             Efferia antiochi
                                             Efferia anza
                                             Efferia apache
                                             Efferia azteci
                                             Efferia basingeri
                                             Efferia basini
                                             Efferia bicaudata
                                             Efferia bryanti
                                             Efferia cabeza
                                             Efferia caliente
                                             Efferia costalis
                                             Efferia coulei
                                             Efferia davisi
                                             Efferia deserti
                                             Efferia duncani
                                             Efferia ehrenbergi
                                             Efferia frewingi
                                             Efferia gila
                                             Efferia halli
                                             Efferia imperialis
                                             Efferia incognita
                                             Efferia jubata
                                             Efferia kelloggi
                                             Efferia luna
                                             Efferia macroxipha
                                             Efferia mortensoni
                                             Efferia neoinflata
                                             Efferia neosimilis
                                             Efferia parkeri
                                             Efferia peralta
                                             Efferia pinali
                                             Efferia prolifica
                                             Efferia setigera
                                             Efferia tolandi
                                             Efferia tucsoni
                                             Efferia yermo
                                             Efferia yuma
                                     Emphysomera
                                             Emphysomera femorata
                                     Erax
                                             Erax wilcoxi
                                     Eucyrtopogon
                                             Eucyrtopogon albibarbus
                                             Eucyrtopogon comantis
                                             Eucyrtopogon diversipilosis
                                             Eucyrtopogon kelloggi
                                             Eucyrtopogon limpidipennis
                                             Eucyrtopogon nebulo
                                             Eucyrtopogon pallidus
                                             Eucyrtopogon punctipennis
                                             Eucyrtopogon sequoia
                                     Eudioctria
                                             Eudioctria beameri
                                             Eudioctria denuda
                                             Eudioctria dissimilis
                                             Eudioctria doanei
                                             Eudioctria media
                                             Eudioctria monrovia
                                             Eudioctria nitida
                                             Eudioctria sackeni
                                             Eudioctria unica
                                     Furcilla
                                             Furcilla dorothyae
                                             Furcilla petila
                                     Haplopogon
                                             Haplopogon dicksoni
                                             Haplopogon parkeri
                                             Haplopogon utahensis
                                     Heligmoneura
                                             Heligmoneura anamalaiensis
                                             Heligmoneura cheriani
                                             Heligmoneura frommeri
                                             Heligmoneura poonmudiensis
                                             Heligmoneura shimogaensis
                                     Heteropogon
                                           [Spirotheros]
                                             Heteropogon arizonensis
                                             Heteropogon cazieri
                                             Heteropogon chiricahua
                                             Heteropogon cirrhatus
                                             Heteropogon contortus
                                                   [Andropogon besukiensis]
                                                   [Andropogon contortum]
                                                   [Andropogon contortus subvar. secundus]
                                                   [Andropogon contortus var. glaber]
                                                   [Andropogon contortus]
                                                   [Andropogon firmus]
                                                   [Andropogon glaber]
                                                   [Heteropogon besukiensis]
                                                   [Heteropogon contortus subvar. secundus]
                                                   [Heteropogon contortus var. glaber]
                                                   [Heteropogon contortus var. hirtus]
                                                   [Heteropogon firmus]
                                                   [Heteropogon glaber]
                                                   [Holcus contortus]
                                                   [Sorghum contortum]
                                             Heteropogon davisi
                                             Heteropogon duncani
                                             Heteropogon fisheri
                                             Heteropogon leptocladus
                                             Heteropogon ludius
                                             Heteropogon martini
                                             Heteropogon melanocarpus
                                                   [Andropogon melanocarpus]
                                                   [Andropogon scrobiculatus]
                                                   [Cymbopogon melanocarpus]
                                                   [Heteropogon acuminatus]
                                                   [Heteropogon scrobiculatus]
                                                   [Sorghum melanocarpum]
                                                   [Spirotheros melanocarpus]
                                                   [Stipa melanocarpa]
                                                   [Trachypogon scrobiculatus]
                                             Heteropogon senilis
                                             Heteropogon stonei
                                             Heteropogon tolandi
                                     Hippomachus
                                             Hippomachus leechi
                                             Hippomachus rossi
                                     Hodophylax
                                             Hodophylax tolandi
                                     Holcocephala
                                             Holcocephala kribardoi
                                             Holcocephala popayana
                                             Holcocephala rossi
                                             Holcocephala trinidadensis
                                     Holocephala
                                             Holocephala catacamensis
                                             Holocephala guayasensis
                                     Holopogon
                                             Holopogon (Dasyholopogon)
                                             Holopogon albipilosus
                                             Holopogon atrifrons
                                             Holopogon caesariatus
                                             Holopogon fisheri
                                             Holopogon guttulus
                                             Holopogon mica
                                             Holopogon sapphirus
                                             Holopogon seniculus
                                             Holopogon stellatus
                                             Holopogon umbrinus
                                             Holopogon vockerothi
                                             Holopogon wilcoxi
                                     Itolia
                                             Itolia atripes
                                             Itolia maculata
                                             Itolia pilosa
                                             Itolia timberlakei
                                     Lamyra
                                             Lamyra rossi
                                     Laphria
                                             Laphria aeatus
                                             Laphria altitudinum
                                             Laphria astur
                                             Laphria carbonaria
                                             Laphria champlainii
                                             Laphria frommeri
                                             Laphria gilva
                                             Laphria indica
                                             Laphria keralaensis
                                             Laphria nathani
                                             Laphria sadales
                                     Laphystia
                                             Laphystia brookmani
                                             Laphystia cazieri
                                             Laphystia duncani
                                             Laphystia howlandi
                                             Laphystia martini
                                             Laphystia rufofasciata
                                             Laphystia tolandi
                                             Laphystia utahensis
                                     Lasiopogon
                                             Lasiopogon albidus
                                             Lasiopogon apache
                                             Lasiopogon atripennis
                                             Lasiopogon californicus
                                             Lasiopogon chaetosus
                                             Lasiopogon cinereus
                                             Lasiopogon coconino
                                             Lasiopogon dimicki
                                             Lasiopogon gabrieli
                                             Lasiopogon littoris
                                             Lasiopogon martinensis
                                             Lasiopogon monticolus
                                             Lasiopogon pacificus
                                             Lasiopogon polensis
                                             Lasiopogon pugeti
                                             Lasiopogon testaceus
                                             Lasiopogon willametti
                                             Lasiopogon yukonensis
                                             Lasiopogon zonatus
                                     Leptogaster
                                             Leptogaster arida
                                             Leptogaster californica
                                             Leptogaster crockeri
                                             Leptogaster cultaventris
                                             Leptogaster eudicrana
                              Leptogastrinae
                                     Leptopteromyia
                                             Leptopteromyia colombiae
                                             Leptopteromyia mexicanae
                                             Leptopteromyia peruae
                                     Lestomyia
                                             Lestomyia atripes
                                             Lestomyia carri
                                             Lestomyia sabulona
                                     Lissoteles
                                             Lissoteles acapulcae
                                             Lissoteles austrinus
                                             Lissoteles vanduzeei
                                     Machimus
                                             Machimus adustus
                                             Machimus aridalis
                                             Machimus calicutensis
                                             Machimus callidus
                                             Machimus cancerae
                                             Machimus cavagnaroi
                                             Machimus cerasinus
                                             Machimus cinchonaensis
                                             Machimus coleus
                                             Machimus formosus
                                             Machimus gilvipes
                                             Machimus grantae
                                             Machimus guttatus
                                             Machimus hinei
                                             Machimus keralaensis
                                             Machimus latapex
                                               Machimus latapex ssp. alticolus
                                               Machimus latapex ssp. convexus
                                             Machimus longipenis
                                             Machimus mondali
                                             Machimus notialis
                                             Machimus occidentalis
                                             Machimus oriens
                                             Machimus painteri
                                             Machimus sestertius
                                               Machimus sestertius ssp. davidsonae
                                               Machimus sestertius ssp. triton
                                             Machimus stanfordae
                                     Maira
                                             Maira pseudoindiana
                                             Maira willowsi
                                     Mallophorina
                                             Mallophorina durangoensis
                                             Mallophorina frustra
                                               Mallophorina frustra ssp. brunnea
                                               Mallophorina frustra ssp. flavida
                                             Mallophorina martinorum
                                             Mallophorina willistoni
                                     Megaphorus
                                             Megaphorus guildiana
                                     Metadioctria
                                             Metadioctria parvula
                                             Metadioctria resplendens
                                             Metadioctria rubida
                                     Metapogon
                                             Metapogon amargosae
                                             Metapogon carinatus
                                             Metapogon gibber
                                             Metapogon gilvipes
                                             Metapogon holbrooki
                                             Metapogon hurdi
                                             Metapogon leechi
                                             Metapogon obispae
                                             Metapogon pictus
                                             Metapogon setigerum
                                             Metapogon tarsalus
                                             Metapogon tricellus
                                     Michotamia
                                             Michotamia assamensis
                                     Microstylum
                                             Microstylum ananthakrishnani
                                             Microstylum bhattacharyai
                                             Microstylum varshneyi
                                     Myelaphus
                                             Myelaphus lobicornis
                                             Myelaphus melas
                                     Nannocyrtopogon
                                             Nannocyrtopogon arnaudi
                                             Nannocyrtopogon atripes
                                             Nannocyrtopogon crumbi
                                             Nannocyrtopogon deserti
                                             Nannocyrtopogon howlandi
                                             Nannocyrtopogon inyoi
                                             Nannocyrtopogon irvinei
                                             Nannocyrtopogon mingusi
                                             Nannocyrtopogon minutus
                                             Nannocyrtopogon monrovia
                                             Nannocyrtopogon neoculatus
                                             Nannocyrtopogon nitidus
                                             Nannocyrtopogon oculatus
                                             Nannocyrtopogon richardsoni
                                             Nannocyrtopogon sequoia
                                             Nannocyrtopogon stonei
                                             Nannocyrtopogon timberlakei
                                             Nannocyrtopogon tolandi
                                             Nannocyrtopogon vanduzeei
                                             Nannocyrtopogon vandykei
                                     Negasilus
                                             Negasilus belli
                                             Negasilus gramalis
                                     Neolophonotus
                                             Neolophonotus dolabratus
                                             Neolophonotus ktenistus
                                             Neolophonotus leechi
                                             Neolophonotus rossi
                                     Neomochtherus
                                             Neomochtherus albicomus
                                             Neomochtherus auricomus
                                             Neomochtherus idahoae
                                             Neomochtherus lassenae
                                             Neomochtherus montanus
                                             Neomochtherus olympiae
                                             Neomochtherus oregonae
                                     Nicocles
                                             Nicocles pollinosus
                                     Oligopogon
                                             Oligopogon rossi
                                     Ommatius
                                             Ommatius angulosa
                                             Ommatius angustatus
                                             Ommatius cornutus
                                             Ommatius dravidicus
                                             Ommatius hulli
                                             Ommatius indicus
                                             Ommatius kodaikanalensis
                                             Ommatius limbus
                                             Ommatius litoreus
                                             Ommatius ornatus
                                             Ommatius tuberculatus
                                     Omninablautus
                                             Omninablautus nigripes
                                             Omninablautus tolandi
                                     Orophotus
                                             Orophotus indianus
                                     Ospriocerus
                                             Ospriocerus aeacus
                                             Ospriocerus painterorum
                                             Ospriocerus sinaloensis
                                             Ospriocerus tequilae
                                             Ospriocerus vallensis
                                             Ospriocerus youngi
                                     Oxynoton
                                             Oxynoton arnaudi
                                     Pachychoeta
                                             Pachychoeta caracasae
                                             Pachychoeta inca
                                             Pachychoeta maya
                                     Parataracticus
                                             Parataracticus arenicolus
                                             Parataracticus cuyamus
                                             Parataracticus niger
                                             Parataracticus rubidus
                                             Parataracticus wyliei
                                     Plesiomma
                                             Plesiomma sepia
                                     Polacantha
                                             Polacantha arcuata
                                             Polacantha badia
                                             Polacantha grossa
                                             Polacantha sinuosa
                                             Polacantha tridens
                                     Proctacanthella
                                             Proctacanthella tolandi
                                     Prolatiforceps
                                             Prolatiforceps fenestrella
                                             Prolatiforceps thulia
                                     Prolepsis
                                             Prolepsis costaricensis
                                     Promachina
                                             Promachina pilosa
                                     Promachus
                                             Promachus albifacies
                                             Promachus fuscifemoratus
                                     Pseudomerodontina
                                             Pseudomerodontina indica
                                     Regasilus
                                             Regasilus auriannulatus
                                     Rhadiurgus
                                             Rhadiurgus variabilis
                                     Saropogon
                                             Saropogon bryanti
                                             Saropogon hulli
                                             Saropogon mohawki
                                             Saropogon nitidus
                                             Saropogon sculleni
                                             Saropogon srilankaensis
                                     Schildia
                                             Schildia adina
                                     Scleropogon
                                     Sintoria
                                             Sintoria cazieri
                                             Sintoria cyanea
                                             Sintoria mojavae
                                             Sintoria pappi
                                             Sintoria rossi
                                     Stenopogon
                                             Stenopogon adelantae
                                             Stenopogon albalulus
                                             Stenopogon antoniae
                                             Stenopogon arizonensis
                                             Stenopogon arnaudi
                                             Stenopogon bartonae
                                             Stenopogon blaisdelli
                                             Stenopogon brookmani
                                             Stenopogon cazieri
                                             Stenopogon cinchonaensis
                                             Stenopogon coyote
                                             Stenopogon diablae
                                             Stenopogon dorothyae
                                             Stenopogon duncani
                                             Stenopogon elizabethae
                                             Stenopogon engelhardti
                                             Stenopogon englandi
                                             Stenopogon figueroae
                                             Stenopogon flavotibialis
                                             Stenopogon hamus
                                             Stenopogon indistinctus
                                             Stenopogon inquinatus
                                             Stenopogon inyae
                                             Stenopogon jurupae
                                             Stenopogon kelloggi
                                             Stenopogon kirkwoodi
                                             Stenopogon linsleyi
                                             Stenopogon lomae
                                             Stenopogon macswaini
                                             Stenopogon manii
                                             Stenopogon martini
                                             Stenopogon mexicanus
                                             Stenopogon mojavae
                                             Stenopogon mysorensis
                                             Stenopogon neglectus
                                             Stenopogon nigrolimbatus
                                             Stenopogon obispae
                                             Stenopogon ortegai
                                             Stenopogon ozenae
                                             Stenopogon petilus
                                             Stenopogon pinyonae
                                             Stenopogon powelli
                                             Stenopogon propinquus
                                             Stenopogon rafaelae
                                             Stenopogon rossi
                                             Stenopogon rufibarbis
                                             Stenopogon rufibarboides
                                             Stenopogon setosus
                                             Stenopogon silaceus
                                             Stenopogon stonei
                                             Stenopogon tolandi
                                             Stenopogon williamsi
                                             Stenopogon zebra
                              Stenopogoninae
                                Stenopogonini
                                     Stichopogon
                                             Stichopogon arenicola
                                             Stichopogon colei
                                     Tipulogaster
                                             Tipulogaster scapularis
                                             Tipulogaster tenuipes
                                     Townsendia
                                     Trichomachimus
                                             Trichomachimus arnaudi
                                     Trigonomima
                                             Trigonomima anamaliensis
                                     Wilcoxia
                                     Wilcoxius
                                             Wilcoxius acutulus
                                             Wilcoxius truncus
                                     Willistonina
                                             Willistonina bilineata
                                               Willistonina bilineata ssp. nigrofemorata
                                     Xenomyza
                                             Xenomyza artigasi
                                             Xenomyza cederholmi
                                             Xenomyza dravidica
                                             Xenomyza indica
                                             Xenomyza keralaensis
                                             Xenomyza mercaraensis
                                             Xenomyza rufoabdominalis
                                     Zabrops
                                             Zabrops janiceae
                                             Zabrops tagax
                                               Zabrops tagax ssp. argutus
                                             Zabrops thologaster
                                             Zabrops wilcoxi
                                               Zabrops wilcoxi ssp. arroyalis
                                               Zabrops wilcoxi ssp. playalis