Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Percoidei
                             [Percoidea]
                             [Polynemoidei]
                             [Sphyraenoidei]
                            Centrarchidae
                                     Acantharchus
                                             Acantharchus pomotis
                                                   [Centrarchus pomotis]
                                     Ambloplites
                                             Ambloplites ariommus
                                             Ambloplites cavifrons
                                             Ambloplites constellatus
                                             Ambloplites rupestris
                                     Apomotis
                                     Archoplites
                                             Archoplites interruptus
                                     Centrarchus
                                             Centrarchus macropterus
                                                   [Centrarchus irideus]
                                                   [Centrarchus sparoides]
                                                   [Labrus irideus]
                                                   [Labrus macropterus]
                                     Copelandia
                                     Enneacanthus
                                             Enneacanthus chaetodon
                                                   [Apomotis chaetodon]
                                                   [Bryttus chaetodon]
                                                   [Mesogonistus chaetodon]
                                                   [Pomotis chaetodon]
                                             Enneacanthus gloriosus
                                                   [Bryttus gloriosus]
                                                   [Copelandia eriarcha]
                                                   [Enneacanthus eriacha]
                                                   [Enneacanthus simulans]
                                                   [Hemioplites simulans]
                                             Enneacanthus obesus
                                                   [Apomotis obesus]
                                                   [Bryttus fasciatus]
                                                   [Bryttus obesus]
                                                   [Enneacanthus guttatus]
                                                   [Pomotis guttatus]
                                                   [Pomotis obesus]
                                     Eupomotis
                                     Grystes
                                     Hemioplites
                                     Icthelus
                                     Lepidomus
                                     Lepomis
                                           [Bryttus]
                                           [Chaenobryttus]
                                           [Lepomotis nephelus]
                                             Lepomis auritus
                                             Lepomis cyanellus
                                                   [Apomotis cyanellus]
                                                   [Chaenobryttus cyanellus]
                                                   [Icthelus cyanella]
                                                   [Lepidomus cyannelus]
                                                   [Telipomis cyannelus]
                                             Lepomis gibbosus
                                                   [Eupomotis aureus]
                                                   [Perca gibbosa]
                                                   [Pomotis gibbosus]
                                                   [Pomotis ravenelii]
                                                   [Pomotis ravenellii]
                                                   [Pomotis vulgaris]
                                                   [Sparus aureus]
                                             Lepomis gulosus
                                                   [Chaenobryttus gulosus]
                                                   [Pomotis gulosus]
                                             Lepomis humilis
                                             Lepomis macrochirus
                                                   [Eupomotis macrochirus]
                                             Lepomis marginatus
                                             Lepomis megalotis
                                             Lepomis microlophus
                                             Lepomis miniatus
                                             Lepomis peltastes
                                             Lepomis punctatus
                                             Lepomis symmetricus
                                     Lepomotis
                                     Mesogonistus
                                     Micropterus
                                             Micropterus cataractae
                                             Micropterus coosae
                                             Micropterus dolomieu
                                                   [Micropterus dolomieui]
                                             Micropterus grandis
                                             Micropterus notius
                                             Micropterus punctulatus
                                             Micropterus salmoides
                                                   [Grystes nuecensis]
                                             Micropterus treculii
                                                   [Micropterus treculi]
                                     Pomotis
                                     Pomoxis
                                             Pomoxis annularis
                                             Pomoxis nigromaculatus
                                     Telipomis