Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Percoidei
                             [Percoidea]
                             [Polynemoidei]
                             [Sphyraenoidei]
                            Chaetodontidae
                                     Amphichaetodon
                                             Amphichaetodon howensis
                                                   [Chaetodon howensis]
                                                   [Chelmonops howensis]
                                             Amphichaetodon melbae
                                     Chaetodon
                                           [Anisochaetodon]
                                           [Apporetochaetodon]
                                           [Aspilurochaetodon]
                                           [Burgessius]
                                           [Byssochaetodon]
                                           [Citharoedus]
                                           [Discochaetodon]
                                           [Eteira]
                                           [Exornator]
                                           [Gonochaetodon]
                                           [Hemichaetodon]
                                           [Heminigellus]
                                           [Heterochaetodon]
                                           [Lepidochaetodon]
                                           [Linophora]
                                           [Loa]
                                           [Megaprotodon]
                                           [Nalbantius]
                                           [Nesochaetodon]
                                           [Osteochromis]
                                           [Oxychaetodon]
                                           [Paracanthochaetodon]
                                           [Rabdophorus]
                                           [Rhombochaetodon]
                                           [Roaops]
                                           [Sarothrodus]
                                           [Strongylochaetodon]
                                           [Tetrachaetodon]
                                           [Tholichthys]
                                           [Tifia]
                                             Chaetodon abudafur
                                             Chaetodon adiergastos
                                             Chaetodon andamanensis
                                             Chaetodon argentatus
                                             Chaetodon assarius
                                             Chaetodon aureofasciatus
                                             Chaetodon auriga
                                                   [Chaetodon lunaris]
                                                   [Chaetodon sebanus]
                                                   [Chaetodon setifer]
                                             Chaetodon auripes
                                                   [Chaetodon aureus]
                                                   [Chaetodon dorsiocellatus]
                                                   [Chaetodon fallax]
                                             Chaetodon austriacus
                                                   [Chaetodon klunzingeri]
                                             Chaetodon baronessa
                                             Chaetodon bellicosus
                                             Chaetodon bennetti
                                                   [Chaetodon vinctus]
                                             Chaetodon blackburnii
                                             Chaetodon burgessi
                                             Chaetodon capistratus
                                                   [Chaetodon bricei]
                                             Chaetodon citrinellus
                                                   [Chaetodon citrinellus semipunctatus]
                                                   [Chaetodon nigripes]
                                             Chaetodon collare
                                                   [Chaetodon collare duplicicollis]
                                                   [Chaetodon collaris]
                                                   [Chaetodon fowleri]
                                                   [Chaetodon parallelus]
                                                   [Chaetodon praetextatus]
                                                   [Chaetodon viridis]
                                             Chaetodon daedalma
                                             Chaetodon declivis
                                                   [Chaetodon declevis]
                                             Chaetodon decussatus
                                                   [Chaetodon vagabundus jordani]
                                             Chaetodon dialeucos
                                             Chaetodon dolosus
                                                   [Chaetodon mendoncae]
                                             Chaetodon ephippium
                                                   [Chaetodon mulsanti]
                                                   [Chaetodon principalis]
                                             Chaetodon falcula
                                                   [Chaetodon dizoster]
                                             Chaetodon fasciatus
                                                   [Chaetodon flavus]
                                                   [Chaetodon variegatus]
                                             Chaetodon festivus
                                             Chaetodon flavirostris
                                                   [Chaetodon aphrodite]
                                             Chaetodon flavocoronatus
                                             Chaetodon fremblii
                                             Chaetodon gardineri
                                             Chaetodon guentheri
                                                   [Chaetodon punctulatus]
                                             Chaetodon guttatissimus
                                             Chaetodon hoefleri
                                             Chaetodon humeralis
                                             Chaetodon interruptus
                                             Chaetodon kleinii
                                                   [Chaetodon bellulus]
                                                   [Chaetodon cingulatus]
                                                   [Chaetodon corallicola]
                                                   [Chaetodon flavescens]
                                                   [Chaetodon kleini]
                                                   [Chaetodon melammystax]
                                                   [Chaetodon melastomus]
                                                   [Chaetodon virescens]
                                             Chaetodon larvatus
                                                   [Chaetodon karraf]
                                             Chaetodon leucopleura
                                                   [Chaetodon leucopygus]
                                             Chaetodon lineolatus
                                                   [Chaetodon lunatus]
                                                   [Chaetodon tallii]
                                             Chaetodon litus
                                             Chaetodon luctuosus
                                             Chaetodon lunula
                                                   [Chaetodon biocellatus]
                                                   [Pomacentrus lunula]
                                             Chaetodon lunulatus
                                             Chaetodon madagaskariensis
                                                   [Chaetodon chrysurus madagaskariensis]
                                                   [Chaetodon chrysurus]
                                                   [Chaetodon madagascariensis]
                                             Chaetodon marleyi
                                                   [Chaetodon notophthalmus]
                                             Chaetodon melannotus
                                                   [Chaetodon abhortani]
                                                   [Chaetodon dorsalis]
                                                   [Chaetodon melanotus]
                                                   [Chaetodon reinwardtii]
                                             Chaetodon melapterus
                                                   [Chaetodon melanopterus]
                                                   [Chaetodon trifasciatus arabica]
                                                   [Choetodon melapterus]
                                             Chaetodon mertensii
                                                   [Chaetodon dixoni]
                                             Chaetodon mesoleucos
                                                   [Chaetodon hadjan]
                                             Chaetodon meyeri
                                                   [Holacanthus flavoniger]
                                             Chaetodon miliaris
                                                   [Chaetodon mantelliger]
                                             Chaetodon mitratus
                                             Chaetodon multicinctus
                                             Chaetodon nigropunctatus
                                                   [Chaetodon obscurus]
                                             Chaetodon nippon
                                                   [Chaetodon carens]
                                                   [Chaetodon decipiens]
                                             Chaetodon ocellatus
                                                   [Chaetodon bimaculatus]
                                                   [Sarothrodus amplecticollis]
                                                   [Sarothrodus ataeniatus]
                                                   [Sarothrodus maculocinctus]
                                             Chaetodon ocellicaudus
                                             Chaetodon octofasciatus
                                                   [Chaetodon octolineatus]
                                             Chaetodon oligacanthus
                                             Chaetodon ornatissimus
                                                   [Chaetodon lydiae]
                                                   [Chaetodon ornatissimus kaupi]
                                             Chaetodon ornatus
                                             Chaetodon oxycephalus
                                             Chaetodon paucifasciatus
                                                   [Chaetodon chrysurus paucifasciatus]
                                             Chaetodon pelewensis
                                                   [Chaetodon germanus]
                                             Chaetodon pictus
                                             Chaetodon plebeius
                                                   [Chaetodon cordiformis]
                                                   [Megaprotodon maculiceps]
                                             Chaetodon punctatofasciatus
                                                   [Chaetodon punctatolineatus]
                                             Chaetodon quadrimaculatus
                                             Chaetodon rafflesii
                                                   [Chaetodon dahli]
                                                   [Chaetodon eteiraprinceps]
                                                   [Chaetodon princeps]
                                                   [Chaetodon rafflesi]
                                                   [Chaetodon sebae]
                                             Chaetodon rainfordi
                                             Chaetodon reticulatus
                                             Chaetodon robustus
                                                   [Chaetodon luciae]
                                             Chaetodon sanctaehelenae
                                                   [Chaetodon sanctaehelenae uniformis]
                                             Chaetodon sedentarius
                                                   [Chaetodon gracilis]
                                             Chaetodon selene
                                             Chaetodon semeion
                                                   [Chaetodon decoratus]
                                             Chaetodon semilarvatus
                                                   [Chaetodon melanopoma]
                                             Chaetodon smithi
                                                   [Chaetodon hemichrysus]
                                             Chaetodon speculum
                                                   [Chaetodon ocellifer]
                                                   [Chaetodon spilopleura]
                                             Chaetodon striatus
                                                   [Anisochaetodon trivirgatus]
                                                   [Chaetodon consuelae]
                                                   [Chaetodon striatus albipinnis]
                                                   [Chaetodon striatus dorsimacula]
                                             Chaetodon tinkeri
                                             Chaetodon triangulum
                                             Chaetodon trichrous
                                             Chaetodon tricinctus
                                             Chaetodon trifascialis
                                                   [Chaetodon bifascialis]
                                                   [Chaetodon leachii]
                                                   [Chaetodon tearlachi]
                                                   [Chaetodon triangularis]
                                                   [Eteira taunayi]
                                                   [Megaprotodon strigangulus]
                                             Chaetodon trifasciatus
                                                   [Chaetodon bellus]
                                                   [Chaetodon layardi]
                                                   [Chaetodon ovalis]
                                                   [Chaetodon trifasciatus caudifasciatus]
                                                   [Chaetodon vittatus]
                                             Chaetodon ulietensis
                                                   [Chaetodon aurora]
                                                   [Chaetodon ulietensis confluens]
                                             Chaetodon unimaculatus
                                                   [Chaetodon sphenospilus]
                                             Chaetodon vagabundus
                                                   [Chaetodon nesogallicus]
                                                   [Chaetodon setifer hawaiiensis]
                                             Chaetodon wiebeli
                                                   [Chaetodon bellamaris]
                                                   [Chaetodon collare knerii]
                                                   [Chaetodon frenatus]
                                             Chaetodon xanthocephalus
                                                   [Chaetodon auromarginatus]
                                                   [Chaetodon dayi]
                                                   [Chaetodon nigripinnatus]
                                                   [Chaetodon nigripinnis]
                                                   [Chelmo pulcher]
                                             Chaetodon xanthurus
                                             Chaetodon zanzibarensis
                                             Chaetodon marginatus
                                             Chaetodon vitulus
                                     Chaetodontops
                                     Chelmon
                                           [Chelmo]
                                             Chelmon marginalis
                                                   [Chelmo tricinctus]
                                             Chelmon muelleri
                                                   [Chelmo muelleri]
                                             Chelmon rostratus
                                                   [Chaetodon enceladus]
                                                   [Chaetodon rostratus]
                                                   [Chelmon lol]
                                     Chelmonops
                                             Chelmonops curiosus
                                             Chelmonops truncatus
                                                   [Chaetodon truncatus]
                                                   [Chelmo trochilus]
                                     Choetodon
                                     Coradion
                                             Coradion altivelis
                                                   [Coradion fulvocinctus]
                                             Coradion chrysozonus
                                                   [Chaetodon chrysozonus]
                                                   [Chaetodon guttatus]
                                                   [Chaetodon labiatus]
                                             Coradion melanopus
                                                   [Chaetodon melanopus]
                                     Forcipiger
                                             Forcipiger flavissimus
                                             Forcipiger longirostris
                                                   [Chaetodon longirostris]
                                                   [Forcipiger cyrano]
                                                   [Forcipiger inornatus]
                                     Hemitaurichthys
                                           [Acanthotaurichthys]
                                           [Nox]
                                             Hemitaurichthys multispinosus
                                                   [Hemitaurichthys multispinus]
                                             Hemitaurichthys polylepis
                                                   [Chaetodon polylepis]
                                             Hemitaurichthys thompsoni
                                             Hemitaurichthys zoster
                                                   [Chaetodon zoster]
                                     Heniochus
                                           [Diphreutes]
                                           [Taurichthys]
                                             Heniochus acuminatus
                                                   [Chaetodon acuminatus]
                                                   [Chaetodon bifasciatus]
                                                   [Chaetodon macrolepidotus]
                                                   [Chaetodon mycteryzans]
                                             Heniochus chrysostomus
                                                   [Chaetodon teatae]
                                                   [Heniochus drepanoides]
                                                   [Heniochus melanistion]
                                                   [Heniochus permutatus]
                                             Heniochus diphreutes
                                             Heniochus intermedius
                                             Heniochus monoceros
                                             Heniochus pleurotaenia
                                             Heniochus singularius
                                             Heniochus varius
                                                   [Chaetodon taurichthys]
                                                   [Taurichthys bleekeri]
                                                   [Taurichthys varius]
                                                   [Taurichthys viridis]
                                     Johnrandallia
                                           [Pseudochaetodon]
                                             Johnrandallia nigrirostris
                                                   [Heniochus nigrirostris]
                                                   [Pseudochaetodon nigrirostris]
                                                   [Sarothrodus nigrirostris]
                                     Parachaetodon
                                             Parachaetodon ocellatus
                                                   [Chaetodon townleyi]
                                                   [Platax ocellatus]
                                     Peterscottia
                                     Prognathodes
                                             Prognathodes aculeatus
                                                   [Chaetodon unicolor]
                                                   [Chelmo pelta]
                                                   [Chelmon aculeatus]
                                             Prognathodes aya
                                                   [Chaetodon aya]
                                                   [Chaetodon eques]
                                             Prognathodes brasiliensis
                                             Prognathodes carlhubbsi
                                             Prognathodes dichrous
                                                   [Chaetodon dichrous]
                                             Prognathodes falcifer
                                                   [Chaetodon falcifer]
                                             Prognathodes guezei
                                                   [Chaetodon guezei]
                                             Prognathodes guyanensis
                                                   [Chaetodon goniodes]
                                                   [Chaetodon guyanensis]
                                             Prognathodes guyotensis
                                                   [Chaetodon guyotensis]
                                                   [Peterscottia guyotensis]
                                             Prognathodes marcellae
                                                   [Chaetodon altipinnis]
                                                   [Chaetodon marcellae]
                                             Prognathodes obliquus
                                                   [Chaetodon obliquus]
                                     Roa
                                             Roa excelsa
                                                   [Chaetodon excelsa]
                                                   [Heniochus excelsa]
                                                   [Loa excelsa]
                                             Roa jayakari
                                                   [Chaetodon jayakari]
                                             Roa modestus
                                                   [Chaetodon modestus]
                                                   [Coradion desmotes]