Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Percoidei
                             [Percoidea]
                             [Polynemoidei]
                             [Sphyraenoidei]
                            Cirrhitidae
                                     Amblycirrhitus
                                           [Cirrhitoidea]
                                             Amblycirrhitus bimacula
                                                   [Amblycirrhitus bimaculata]
                                             Amblycirrhitus earnshawi
                                             Amblycirrhitus oxyrhynchos
                                             Amblycirrhitus pinos
                                             Amblycirrhitus unimacula
                                     Cirrhitichthys
                                             Cirrhitichthys aprinus
                                             Cirrhitichthys aureus
                                             Cirrhitichthys bleekeri
                                             Cirrhitichthys calliurus
                                             Cirrhitichthys falco
                                                   [Cirrhitichthys serratus]
                                             Cirrhitichthys guichenoti
                                             Cirrhitichthys oxycephalus
                                             Cirrhitichthys randalli
                                     Cirrhitops
                                             Cirrhitops fasciatus
                                                   [Cirrhites cinctus]
                                                   [Paracirrhites cinctus]
                                             Cirrhitops hubbardi
                                     Cirrhitus
                                           [Cirrhites]
                                             Cirrhitus albopunctatus
                                             Cirrhitus atlanticus
                                             Cirrhitus pinnulatus
                                                   [Cirrhites pinnulatus]
                                             Cirrhitus rivulatus
                                     Cristacirrhitus
                                             Cristacirrhitus punctatus
                                     Cyprinocirrhites
                                             Cyprinocirrhites polyactis
                                     Isocirrhitus
                                             Isocirrhitus sexfasciatus
                                     Itycirrhitus
                                             Itycirrhitus wilhelmi
                                     Neocirrhites
                                           [Neocirrhitus]
                                             Neocirrhites armatus
                                                   [Neocirrhitus armatus]
                                     Notocirrhitus
                                             Notocirrhitus splendens
                                     Oxycirrhites
                                             Oxycirrhites typus
                                     Paracirrhites
                                             Paracirrhites amblycephalus
                                             Paracirrhites arcatus
                                             Paracirrhites bicolor
                                             Paracirrhites forsteri
                                                   [Paracirrhites typee]
                                             Paracirrhites hemistictus
                                             Paracirrhites nisus
                                             Paracirrhites xanthus