Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Pleuronectiformes
                      Pleuronectoidei
                             [Soleoidei]
                            Citharidae
                                     Brachypleura
                                           [Laiopteryx]
                                             Brachypleura novaezeelandiae
                                     Citharoides
                                           [Brachypleurops]
                                           [Paracitharus]
                                             Citharoides macrolepidotus
                                                   [Brachypleurops axillaris]
                                             Citharoides macrolepis
                                                   [Paracitharus macrolepis]
                                             Citharoides orbitalis
                                     Citharus
                                           [Chopinopsetta]
                                           [Eucitharus]
                                             Citharus linguatula
                                                   [Citharus macrolepidotus]
                                                   [Eucitharus linguatula]
                                                   [Pleuronectes linguatula]
                                     Lepidoblepharon
                                             Lepidoblepharon ophthalmolepis