Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Zeiformes
                      Zeioidei
                            Parazenidae
                              Cyttopsinae
                                     Cyttopsis
                                           [Zen]
                                             Cyttopsis cypho
                                             Cyttopsis rosea
                                     Stethopristes
                                             Stethopristes eos
                              Parazeninae
                                     Parazen
                                             Parazen pacificus