Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Siluriformes
                           [Nematognathi]
                            Pimelodidae
                                     Aguarunichthys
                                             Aguarunichthys inpai
                                             Aguarunichthys tocantinsensis
                                             Aguarunichthys torosus
                                     Bagropsis
                                             Bagropsis reinhardti
                                     Batrochoglanis
                                             Batrochoglanis acanthochiroides
                                             Batrochoglanis raninus
                                             Batrochoglanis transmontanus
                                             Batrochoglanis villosus
                                     Bergiaria
                                             Bergiaria platana
                                             Bergiaria westermanni
                                     Brachyplatystoma
                                             Brachyplatystoma filamentosum
                                             Brachyplatystoma juruense
                                             Brachyplatystoma rousseauxii
                                             Brachyplatystoma vaillantii
                                                   [Brachyplatystoma vaillante]
                                     Calophysus
                                             Calophysus macropterus
                                     Cephalosilurus
                                             Cephalosilurus albomarginatus
                                             Cephalosilurus apurensis
                                             Cephalosilurus fowleri
                                             Cephalosilurus nigricaudus
                                     Cheirocerus
                                             Cheirocerus abuelo
                                             Cheirocerus eques
                                             Cheirocerus goeldii
                                     Duopalatinus
                                             Duopalatinus emarginatus
                                             Duopalatinus peruanus
                                     Exallodontus
                                             Exallodontus aguanai
                                     Goslinia
                                             Goslinia platynema
                                     Hemisorubim
                                             Hemisorubim platyrhynchos
                                     Iheringichthys
                                             Iheringichthys labrosus
                                             Iheringichthys megalops
                                     Leiarius
                                             Leiarius marmoratus
                                             Leiarius pictus
                                     Luciopimelodus
                                             Luciopimelodus pati
                                     Megalonema
                                             Megalonema argentina
                                             Megalonema pauciradiatum
                                             Megalonema platanum
                                             Megalonema platycephalum
                                             Megalonema psammium
                                             Megalonema xanthum
                                     Merodontotus
                                             Merodontotus tigrinus
                                     Parapimelodus
                                             Parapimelodus nigribarbis
                                             Parapimelodus valenciennis
                                     Perrunichthys
                                             Perrunichthys perruno
                                     Phractocephalus
                                             Phractocephalus hemioliopterus
                                     Pimelodina
                                             Pimelodina flavipinnis
                                     Pimelodus
                                             Pimelodus absconditus
                                             Pimelodus albicans
                                             Pimelodus albofasciatus
                                             Pimelodus altissimus
                                             Pimelodus argenteus
                                             Pimelodus atrobrunneus
                                             Pimelodus blochii
                                             Pimelodus brevis
                                             Pimelodus coprophagus
                                             Pimelodus fur
                                             Pimelodus garciabarrigai
                                             Pimelodus grosskopfii
                                             Pimelodus heraldoi
                                             Pimelodus jivaro
                                             Pimelodus maculatus
                                             Pimelodus microstoma
                                             Pimelodus mysteriosus
                                             Pimelodus navarroi
                                             Pimelodus ornatus
                                             Pimelodus ortmanni
                                             Pimelodus paranaensis
                                             Pimelodus pictus
                                             Pimelodus platicirris
                                             Pimelodus punctatus
                                     Pinirampus
                                             Pinirampus pirinampu
                                     Platynematichthys
                                             Platynematichthys notatus
                                     Platysilurus
                                             Platysilurus malarmo
                                             Platysilurus mucosus
                                     Platystoma
                                     Platystomatichthys
                                             Platystomatichthys sturio
                                     Propimelodus
                                             Propimelodus eigenmanni
                                     Pseudoplatystoma
                                             Pseudoplatystoma corruscans
                                             Pseudoplatystoma fasciatum
                                                   [Platystoma fasciatum]
                                                   [Silurus fasciatus]
                                             Pseudoplatystoma tigrinum
                                     Sorubim
                                             Sorubim cuspicaudus
                                             Sorubim elongatus
                                             Sorubim lima
                                                   [Platystoma lima]
                                             Sorubim maniradii
                                             Sorubim trigonocephalus
                                     Sorubimichthys
                                             Sorubimichthys planiceps
                                     Steindachneridion
                                             Steindachneridion amblyurus
                                             Steindachneridion doceana
                                             Steindachneridion parahybae
                                             Steindachneridion scripta
                                     Zungaro
                                           [Paulicea]
                                             Zungaro jahu
                                             Zungaro zungaro
                                               Zungaro zungaro mangurus
                                               Zungaro zungaro zungaro