Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Pleuronectiformes
                      Pleuronectoidei
                             [Soleoidei]
                            Poecilopsettidae
                                   [Poecilopsettinae]
                                     Marleyella
                                             Marleyella bicolorata
                                                   [Poecilopsetta bicolorata]
                                             Marleyella maldivensis
                                     Nematops
                                             Nematops chui
                                             Nematops grandisquama
                                             Nematops macrochirus
                                             Nematops microstoma
                                     Poecilopsetta
                                           [Alaeops]
                                           [Paralimanda]
                                             Poecilopsetta albomaculata
                                             Poecilopsetta beanii
                                                   [Limanda beanii]
                                                   [Poecilopsetta beani]
                                             Poecilopsetta colorata
                                             Poecilopsetta dorsialta
                                             Poecilopsetta hawaiiensis
                                             Poecilopsetta inermis
                                                   [Paralimanda inermis]
                                                   [Poecilopsetta albomarginata]
                                             Poecilopsetta macrocephala
                                             Poecilopsetta megalepis
                                             Poecilopsetta natalensis
                                             Poecilopsetta normani
                                             Poecilopsetta plinthus
                                                   [Alaeops plinthus]
                                             Poecilopsetta praelonga
                                             Poecilopsetta vaynei
                                             Poecilopsetta zanzibarensis