Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Percoidei
                             [Percoidea]
                             [Polynemoidei]
                             [Sphyraenoidei]
                            Pomacanthidae
                                     Apolemichthys
                                           [Desmoholacanthus]
                                             Apolemichthys arcuatus
                                                   [Holacanthus arcuatus]
                                             Apolemichthys armitagei
                                             Apolemichthys griffisi
                                                   [Holacanthus griffisi]
                                             Apolemichthys guezei
                                                   [Holacanthus guezei]
                                             Apolemichthys kingi
                                             Apolemichthys trimaculatus
                                                   [Holacanthus trimaculatus]
                                             Apolemichthys xanthopunctatus
                                             Apolemichthys xanthotis
                                                   [Holacanthus xanthotis]
                                             Apolemichthys xanthurus
                                                   [Holacanthus xanthurus]
                                     Arusetta
                                     Centropyge
                                           [Paradiretmus]
                                           [Sumireyakko]
                                           [Xiphipops]
                                           [Xiphypops]
                                             Centropyge acanthops
                                                   [Holacanthus acanthops]
                                                   [Xiphipops acanthops]
                                             Centropyge argi
                                             Centropyge aurantia
                                             Centropyge aurantonotus
                                             Centropyge bicolor
                                                   [Chaetodon bicolor]
                                             Centropyge bispinosa
                                                   [Centropyge bispinosus]
                                                   [Centropyge tutuilae]
                                                   [Holacanthus bispinosus]
                                             Centropyge boylei
                                             Centropyge colini
                                             Centropyge debelius
                                             Centropyge eibli
                                             Centropyge ferrugata
                                                   [Centropyge ferrugatus]
                                             Centropyge fisheri
                                                   [Holacanthus fisheri]
                                             Centropyge flavicauda
                                                   [Centropyge caudoxanthorus]
                                                   [Xiphipops flavicauda]
                                             Centropyge flavipectoralis
                                             Centropyge flavissima
                                                   [Centropyge flavissimus]
                                                   [Holacanthus cyanotis]
                                                   [Holacanthus flavissimus]
                                                   [Holacanthus luteolus]
                                                   [Holacanthus monophthalmus]
                                                   [Holacanthus ocularis]
                                                   [Holacanthus sphynx]
                                                   [Holacanthus uniocellatus]
                                             Centropyge heraldi
                                                   [Centropyge woodheadi]
                                             Centropyge hotumatua
                                             Centropyge interruptus
                                                   [Angelichthys interruptus]
                                             Centropyge joculator
                                             Centropyge loricula
                                                   [Centropyge flammeus]
                                                   [Centropyge loriculus]
                                                   [Holacanthus loriculus]
                                             Centropyge multicolor
                                             Centropyge multifasciata
                                                   [Centropyge multifasciatus]
                                                   [Holacanthus multifasciatus]
                                             Centropyge multispinis
                                                   [Holacanthus multispinis]
                                             Centropyge nahackyi
                                             Centropyge narcosis
                                             Centropyge nigriocella
                                                   [Centropyge nigriocellus]
                                             Centropyge nox
                                                   [Holacanthus nox]
                                             Centropyge potteri
                                                   [Holacanthus potteri]
                                             Centropyge resplendens
                                             Centropyge shepardi
                                             Centropyge tibicen
                                                   [Holacanthus leucopleura]
                                                   [Holacanthus tibicen]
                                             Centropyge venustus
                                                   [Centropyge venusta]
                                                   [Holacanthus venustus]
                                                   [Sumireyakko venustus]
                                             Centropyge vrolikii
                                                   [Holacanthus vrolikii]
                                             Holacanthus tenigab
                                     Chaetodontoplus
                                             Chaetodontoplus ballinae
                                             Chaetodontoplus caeruleopunctatus
                                             Chaetodontoplus chrysocephalus
                                                   [Chaetodontoplus cephalareticulatus]
                                                   [Holacanthus chrysocephalus]
                                             Chaetodontoplus conspicillatus
                                                   [Holacanthus conspicillatus]
                                             Chaetodontoplus dimidiatus
                                             Chaetodontoplus duboulayi
                                                   [Holacanthus darwiniensis]
                                                   [Holacanthus duboulayi longitudinaliterstriata]
                                                   [Holacanthus duboulayi]
                                             Chaetodontoplus melanosoma
                                                   [Holacanthus dimidiatus]
                                                   [Holacanthus melanosoma]
                                             Chaetodontoplus meredithi
                                             Chaetodontoplus mesoleucus
                                                   [Chaetodon mesoleucus]
                                                   [Chaetodon mesomelas]
                                             Chaetodontoplus niger
                                             Chaetodontoplus personifer
                                                   [Holacanthus personifer]
                                             Chaetodontoplus septentrionalis
                                                   [Holacanthus ronin]
                                                   [Holacanthus septentrionalis]
                                             Chaetodontoplus vanderloosi
                                     Genicanthus
                                             Genicanthus bellus
                                             Genicanthus caudovittatus
                                                   [Holacanthus caudibicolor]
                                                   [Holacanthus caudovittatus]
                                                   [Holacanthus zebra]
                                             Genicanthus lamarck
                                                   [Holacanthus chapmani]
                                                   [Holacanthus lamarck]
                                                   [Holacanthus lamarcki japonicus]
                                             Genicanthus melanospilos
                                                   [Holacanthus macclesfieldiensis]
                                                   [Holacanthus melanospilos]
                                             Genicanthus personatus
                                             Genicanthus semicinctus
                                                   [Holacanthus semicinctus]
                                             Genicanthus semifasciatus
                                                   [Holacanthus fucosus]
                                                   [Holacanthus semifasciatus]
                                             Genicanthus spinus
                                             Genicanthus takeuchii
                                             Genicanthus watanabei
                                                   [Genicanthus vermiculatus]
                                                   [Holacanthus watanabei]
                                     Holacanthus
                                           [Acanthochaetodon]
                                           [Angelichthys]
                                           [Plitops]
                                           [Pomacanthodes]
                                             Holacanthus africanus
                                             Holacanthus albofasciatus
                                             Holacanthus bermudensis
                                                   [Angelichthys isabelita]
                                                   [Angelichthys townsendi]
                                                   [Holacanthus ciliaris bermudensis]
                                                   [Holacanthus isabelita]
                                             Holacanthus ciliaris
                                                   [Chaetodon ciliaris]
                                                   [Chaetodon parrae]
                                                   [Holacanthus coronatus]
                                                   [Holacanthus formosus]
                                                   [Holacanthus iodocus]
                                                   [Holacanthus lunatus]
                                                   [Holacanthus squamulosus]
                                             Holacanthus clarionensis
                                             Holacanthus lamarcki
                                             Holacanthus lasti
                                             Holacanthus limbaughi
                                             Holacanthus passer
                                                   [Holacanthus strigatus]
                                             Holacanthus rodriquesi
                                             Holacanthus somervillii
                                             Holacanthus tricolor
                                                   [Chaetodon tricolor]
                                     Paracentropyge
                                     Pomacanthus
                                           [Euxiphipops]
                                           [Heteropyge]
                                           [Pomacanthops]
                                             Pomacanthus annularis
                                                   [Chaetodon annularis]
                                                   [Chaetodon vorticosus]
                                                   [Holacanthus pseudannularis]
                                             Pomacanthus arcuatus
                                                   [Chaetodon arcuatus]
                                                   [Chaetodon littoricola]
                                                   [Chaetodon lutescens]
                                                   [Pomacanthus balteatus]
                                                   [Pomacanthus cingulatus]
                                                   [Pomacanthus quinquecinctus]
                                             Pomacanthus asfur
                                                   [Arusetta asfur]
                                                   [Chaetodon asfur]
                                                   [Holacanthus aruset]
                                                   [Holacanthus asfur]
                                                   [Holacanthus coeruleus]
                                             Pomacanthus chrysurus
                                                   [Holacanthus chrysurus]
                                             Pomacanthus imperator
                                                   [Chaetodon imperator]
                                                   [Chaetodon nicobariensis]
                                                   [Holacanthus bishopi]
                                                   [Holacanthus geometricus]
                                                   [Holacanthus marianas]
                                             Pomacanthus maculosus
                                                   [Chaetodon maculosus]
                                                   [Holacanthus caerulescens]
                                                   [Holacanthus haddaja]
                                                   [Holacanthus ignatius]
                                                   [Holacanthus lineatus]
                                                   [Holacanthus mokhella]
                                                   [Pomacanthops filamentosus]
                                                   [Pomacanthus maculatus]
                                                   [Pomacanthus striatus]
                                             Pomacanthus navarchus
                                                   [Arusetta navarchus]
                                                   [Holacanthus amiralis]
                                                   [Holacanthus navarchus]
                                             Pomacanthus paru
                                                   [Chaetodon paru]
                                             Pomacanthus rathbuni
                                             Pomacanthus rhomboides
                                                   [Holacanthus rhomboides]
                                             Pomacanthus semicirculatus
                                                   [Holacanthus alternans meleagris]
                                                   [Holacanthus alternans]
                                                   [Holacanthus lepidolepis]
                                                   [Holacanthus poecilus]
                                                   [Holacanthus reginae]
                                                   [Holacanthus semicirculatus]
                                             Pomacanthus sexstriatus
                                                   [Euxiphipops sexstriatus]
                                                   [Holacanthus sexstriatus]
                                                   [Pomacanthus resimus]
                                             Pomacanthus xanthometopon
                                                   [Euxiphipops xanthometopon]
                                                   [Holacanthus xanthometopon]
                                             Pomacanthus zonipectus
                                                   [Pomacanthodes zonipectus]
                                     Pygoplites
                                             Pygoplites diacanthus
                                                   [Chaetodon diacanthus]
                                                   [Pomacanthus diacanthus]
                                                   [Pygoplites boddaerti]
                                                   [Pygoplites dux]