Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Percoidei
                             [Percoidea]
                             [Polynemoidei]
                             [Sphyraenoidei]
                            Priacanthidae
                                     Cookeolus
                                             Cookeolus japonicus
                                     Heteropriacanthus
                                             Heteropriacanthus cruentatus
                                                   [Anthias boops]
                                                   [Cookeolus boops]
                                                   [Priacanthus boops]
                                                   [Priacanthus cruentatus]
                                     Priacanthus
                                             Priacanthus alalaua
                                             Priacanthus arenatus
                                             Priacanthus bleekeri
                                             Priacanthus blochii
                                             Priacanthus fitchi
                                             Priacanthus hamrur
                                             Priacanthus macracanthus
                                             Priacanthus meeki
                                             Priacanthus nasca
                                             Priacanthus prolixus
                                             Priacanthus sagittarius
                                             Priacanthus tayenus
                                             Priacanthus zaiserae
                                     Pristigenys
                                           [Pseudopriacanthus]
                                             Pristigenys alta
                                                   [Pseudopriacanthus altus]
                                             Pristigenys meyeri
                                             Pristigenys niphonia
                                             Pristigenys serrula