Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
      Arthropoda
            Insecta
              Pterygota
                Neoptera
                  Holometabola
                    Lepidoptera
                           [Frenatae]
                           [Jugatae]
                           [Macrolepidoptera]
                           [Microlepidoptera]
                          Pyraloidea
                            Pyralidae
                                     Acallis
                                             Acallis gripalis
                                     Achroia
                                             Achroia grisella
                                     Aglossa
                                             Aglossa acallalis
                                             Aglossa cacamica
                                             Aglossa electalis
                                             Aglossa pinguinalis
                                     Ambesa
                                             Ambesa laetella
                                             Ambesa lallatalis
                                     Amyelois
                                             Amyelois transitella
                              Chrysauginae
                                     Cromarcha
                                     Epidelia
                                             Epidelia damia
                                     Galasa
                                             Galasa nigrinodis
                                     Dioryctria
                                             Dioryctria subtracta
                                     Ephestia
                                             Ephestia kuehniella
                              Epipaschiinae
                              Galleriinae
                                Galleriini
                                Megarthridiini
                                Tirathabini
                              Phycitinae
                                Anerastiini
                                       [Peoriini]
                                     Dasypyga
                                             Dasypyga alternosquamella
                                             Dasypyga salmocolor
                                     Peoria
                                             Peoria opacella
                                Phycitini
                                     Acrobasis
                                             Acrobasis caliginella
                                             Acrobasis tricolorella
                                     Ancylosis
                                             Ancylosis morrisonella
                                                   [Heterographis morrisonella]
                                     Heterographis
                                     Pima
                                             Pima albiplagiatella
                                             Pima granitella
                                     Pyla
                                             Pyla fusca
                                             Pyla metalicella
                                     Quasisalebria
                                             Quasisalebria admixta
                                             Quasisalebria atratella
                                             Quasisalebria fructetella
                                             Quasisalebria occidentalis
                                     Sarata
                                             Sarata caudellella
                                             Sarata dophnerella
                              Pyralinae
                                     Catocrocis
                                             Catocrocis lithosialis
                                Pyralini
                                     Hypsopygia
                                             Hypsopygia olinalis
                                     Pyralis
                                             Pyralis farinalis