Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Ostariophysi
                    Siluriformes
                           [Nematognathi]
                            Schilbeidae
                                     Ailia
                                             Ailia coila
                                             Ailia punctata
                                     Clupisoma
                                             Clupisoma bastari
                                             Clupisoma garua
                                             Clupisoma montana
                                             Clupisoma naziri
                                             Clupisoma prateri
                                             Clupisoma roosae
                                             Clupisoma sinensis
                                     Eutropiichthys
                                             Eutropiichthys goongwaree
                                             Eutropiichthys murius
                                             Eutropiichthys vacha
                                     Irvineia
                                             Irvineia orientalis
                                             Irvineia voltae
                                     Laides
                                             Laides hexanema
                                             Laides longibarbis
                                     Neotropius
                                             Neotropius acutirostris
                                             Neotropius khavalchor
                                     Parailia
                                           [Physailia]
                                             Parailia congica
                                             Parailia occidentalis
                                             Parailia pellucida
                                                   [Physailia pellucida]
                                             Parailia somalensis
                                             Parailia spiniserrata
                                     Pareutropius
                                           [Eutropiellus]
                                             Pareutropius buffei
                                             Pareutropius debauwi
                                                   [Eutropiellus debauwi]
                                                   [Eutropius debauwi]
                                             Pareutropius longifilis
                                             Pareutropius mandevillei
                                     Platytropius
                                             Platytropius longianalis
                                             Platytropius siamensis
                                     Proeutropiichthys
                                             Proeutropiichthys taakree
                                     Pseudeutropius
                                             Pseudeutropius atherinoides
                                             Pseudeutropius brachypopterus
                                             Pseudeutropius buchanani
                                             Pseudeutropius mitchelli
                                             Pseudeutropius moolenburghae
                                     Schilbe
                                           [Eutropius]
                                             Schilbe angolensis
                                             Schilbe banguelensis
                                             Schilbe bocagii
                                             Schilbe brevianalis
                                             Schilbe congensis
                                             Schilbe djemeri
                                             Schilbe durinii
                                             Schilbe grenfelli
                                             Schilbe intermedius
                                             Schilbe laticeps
                                             Schilbe mandibularis
                                             Schilbe marmoratus
                                             Schilbe micropogon
                                             Schilbe moebiusii
                                             Schilbe multitaeniatus
                                             Schilbe mystus
                                                   [Silurus mystus]
                                             Schilbe nyongensis
                                             Schilbe tumbanus
                                             Schilbe uranoscopus
                                             Schilbe yangambianus
                                             Schilbe zairensis
                                     Silonia
                                             Silonia childreni
                                             Silonia silondia
                                     Siluranodon
                                             Siluranodon auritus