Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Percoidei
                             [Percoidea]
                             [Polynemoidei]
                             [Sphyraenoidei]
                            Sparidae
                                     Acanthopagrus
                                           [Mylio]
                                             Acanthopagrus australis
                                             Acanthopagrus berda
                                             Acanthopagrus bifasciatus
                                             Acanthopagrus butcheri
                                             Acanthopagrus datnia
                                             Acanthopagrus latus
                                             Acanthopagrus palmaris
                                             Acanthopagrus schlegelii
                                                   [Mylio macrocephalus]
                                             Acanthopagrus sivicolus
                                     Allotaius
                                             Allotaius spariformis
                                     Archosargus
                                             Archosargus aries
                                             Archosargus pourtalesii
                                             Archosargus probatocephalus
                                             Archosargus rhomboidalis
                                     Argyrops
                                             Argyrops bleekeri
                                             Argyrops filamentosus
                                             Argyrops megalommatus
                                             Argyrops spinifer
                                     Argyrozona
                                             Argyrozona argyrozona
                                     Boops
                                             Boops boops
                                                   [Box vulgaris]
                                                   [Sparus boops]
                                             Boops lineatus
                                     Boopsoidea
                                             Boopsoidea inornata
                                     Box
                                     Calamus
                                             Calamus arctifrons
                                             Calamus bajonado
                                                   [Sparus bajonado]
                                             Calamus brachysomus
                                             Calamus caesius
                                             Calamus calamus
                                                   [Pagellus calamus]
                                             Calamus campechanus
                                             Calamus cervigoni
                                             Calamus deerratus
                                             Calamus leucosteus
                                             Calamus mu
                                             Calamus nodosus
                                             Calamus penna
                                                   [Pagellus penna]
                                             Calamus pennatula
                                             Calamus proridens
                                             Calamus rotang
                                             Calamus taurinus
                                     Cheimerius
                                             Cheimerius matsubarai
                                             Cheimerius nufar
                                     Chrysoblephus
                                             Chrysoblephus anglicus
                                             Chrysoblephus cristiceps
                                             Chrysoblephus gibbiceps
                                             Chrysoblephus laticeps
                                             Chrysoblephus lophus
                                             Chrysoblephus puniceus
                                     Chrysophrys
                                             Chrysophrys auratus
                                                   [Pagrus auratus]
                                     Crenidens
                                             Crenidens crenidens
                                     Cymatoceps
                                             Cymatoceps nasutus
                                     Dentex
                                           [Taius]
                                             Dentex angolensis
                                             Dentex barnardi
                                             Dentex canariensis
                                             Dentex congoensis
                                             Dentex dentex
                                                   [Sparus dentex]
                                             Dentex fourmanoiri
                                             Dentex gibbosus
                                                   [Sparus gibbosus]
                                             Dentex macrophthalmus
                                                   [Sparus macrophthalmus]
                                               Dentex macrophthalmus macrophthalmus
                                               Dentex macrophthalmus opsophthalmus
                                             Dentex maroccanus
                                             Dentex multidens
                                             Dentex tumifrons
                                                   [Taius tumifrons]
                                     Diplodus
                                             Diplodus annularis
                                                   [Sparus annularis]
                                             Diplodus argenteus
                                                   [Sargus argenteus]
                                               Diplodus argenteus argenteus
                                               Diplodus argenteus caudimacula
                                                     [Diplodus caudimacula]
                                             Diplodus bellottii
                                             Diplodus bermudensis
                                             Diplodus caudimacula
                                             Diplodus cervinus
                                                   [Charax cervinus]
                                             Diplodus fasciatus
                                             Diplodus holbrookii
                                                   [Diplodus holbrooki]
                                                   [Sargus holbrookii]
                                             Diplodus noct
                                             Diplodus prayensis
                                             Diplodus puntazzo
                                                   [Puntazzo puntazzo]
                                                   [Sparus puntazzo]
                                             Diplodus sargus
                                                   [Sparus sargus]
                                             Diplodus vulgaris
                                     Evynnis
                                             Evynnis cardinalis
                                             Evynnis japonica
                                     Gymnocrotaphus
                                             Gymnocrotaphus curvidens
                                     Lagodon
                                             Lagodon rhomboides
                                     Lithognathus
                                             Lithognathus aureti
                                             Lithognathus lithognathus
                                             Lithognathus mormyrus
                                                   [Sparus mormyrus]
                                             Lithognathus olivieri
                                     Oblada
                                             Oblada melanura
                                                   [Sparus melanurus]
                                     Pachymetopon
                                             Pachymetopon aeneum
                                             Pachymetopon blochii
                                             Pachymetopon grande
                                     Pagellus
                                             Pagellus acarne
                                                   [Sparus acarne]
                                             Pagellus affinis
                                             Pagellus bellottii
                                                   [Pagellus bellotti]
                                                   [Pagellus coupei]
                                             Pagellus bogaraveo
                                                   [Sparus bogaraveo]
                                             Pagellus erythrinus
                                                   [Sparus erythrinus]
                                             Pagellus natalensis
                                     Pagrus
                                             Pagrus africanus
                                             Pagrus auriga
                                             Pagrus caeruleostictus
                                                   [Sparus caeruleostictus]
                                                   [Sparus ehrenbergi]
                                             Pagrus major
                                                   [Chrysophrys major]
                                             Pagrus pagrus
                                                   [Pagrus sedecim]
                                                   [Sparus pagrus]
                                                   [Sparus pagurus]
                                     Parargyrops
                                             Parargyrops edita
                                     Petrus
                                             Petrus rupestris
                                     Polyamblyodon
                                             Polyamblyodon germanum
                                             Polyamblyodon gibbosum
                                     Polysteganus
                                             Polysteganus baissaci
                                             Polysteganus coeruleopunctatus
                                             Polysteganus praeorbitalis
                                             Polysteganus undulosus
                                     Porcostoma
                                             Porcostoma dentata
                                     Pterogymnus
                                             Pterogymnus laniarius
                                     Puntazzo
                                     Rhabdosargus
                                             Rhabdosargus globiceps
                                             Rhabdosargus haffara
                                             Rhabdosargus holubi
                                             Rhabdosargus sarba
                                             Rhabdosargus thorpei
                                     Sarpa
                                             Sarpa salpa
                                                   [Sparus salpa]
                                     Sparidentex
                                             Sparidentex hasta
                                     Sparodon
                                             Sparodon durbanensis
                                     Sparus
                                             Sparus aurata
                                                   [Sparus auratus]
                                             Sparus aureoruber
                                             Sparus holocyaneos
                                     Spondyliosoma
                                             Spondyliosoma cantharus
                                                   [Sparus cantharus]
                                             Spondyliosoma emarginatum
                                     Stenotomus
                                             Stenotomus caprinus
                                             Stenotomus chrysops
                                                   [Sparus chrysops]
                                                   [Stenotomus aculeatus]
                                                   [Stenotomus versicolor]
                                     Virididentex
                                             Virididentex acromegalus