Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Tetraodontiformes
                      Triacanthoidei
                            Triacanthidae
                                     Pseudotriacanthus
                                             Pseudotriacanthus strigilifer
                                     Triacanthus
                                             Triacanthus biaculeatus
                                                   [Triacanthus brevirostris]
                                             Triacanthus nieuhofii
                                     Tripodichthys
                                             Tripodichthys angustifrons
                                             Tripodichthys blochii
                                             Tripodichthys oxycephalus
                                     Trixiphichthys
                                             Trixiphichthys weberi