Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Animalia
    Bilateria
     Deuterostomia
      Chordata
        Vertebrata
         Gnathostomata
          Osteichthyes
            Actinopterygii
              Neopterygii
                Teleostei
                  Acanthopterygii
                    Perciformes
                           [Channiformes]
                      Zoarcoidei
                            Zoarcidae
                                     Aiakas
                                             Aiakas kreffti
                                             Aiakas zinorum
                                     Andriashevia
                                             Andriashevia aptera
                                     Austrolycus
                                             Austrolycus depressiceps
                                             Austrolycus laticinctus
                                     Bilabria
                                             Bilabria ornata
                                     Bothrocara
                                             Bothrocara brunneum
                                             Bothrocara elongatum
                                             Bothrocara hollandi
                                             Bothrocara molle
                                                   [Bothrocara remigerum]
                                             Bothrocara pusillum
                                             Bothrocara soldatovi
                                     Bothrocarina
                                             Bothrocarina microcephala
                                             Bothrocarina nigrocaudata
                                     Crossostomus
                                             Crossostomus chilensis
                                             Crossostomus fasciatus
                                             Crossostomus sobrali
                                     Dadyanos
                                             Dadyanos insignis
                                     Davidijordania
                                             Davidijordania brachyrhyncha
                                             Davidijordania jordaniana
                                             Davidijordania lacertina
                                             Davidijordania poecilimon
                                     Derepodichthys
                                             Derepodichthys alepidotus
                                     Dieidolycus
                                             Dieidolycus adocetus
                                             Dieidolycus gosztonyii
                                             Dieidolycus leptodermatus
                                     Eucryphycus
                                             Eucryphycus californicus
                                                   [Maynea californica]
                                     Exechodontes
                                             Exechodontes daidaleus
                                     Gymnelis
                                     Gymnelopsis
                                             Gymnelopsis brashnikovi
                                             Gymnelopsis brevifenestrata
                                             Gymnelopsis humilis
                                             Gymnelopsis ocellata
                                             Gymnelopsis ochotensis
                                     Gymnelus
                                           [Commandorella]
                                             Gymnelus andersoni
                                             Gymnelus barsukovi
                                             Gymnelus diporus
                                             Gymnelus esipovi
                                             Gymnelus gracilis
                                             Gymnelus hemifasciatus
                                                   [Gymnelis hemifasciatus]
                                             Gymnelus obscurus
                                             Gymnelus pauciporus
                                             Gymnelus platycephalus
                                             Gymnelus popovi
                                                   [Commandorella popovi]
                                             Gymnelus retrodorsalis
                                                   [Gymnelis retrodorsalis]
                                             Gymnelus soldatovi
                                             Gymnelus taeniatus
                                             Gymnelus viridis
                                                   [Gymnelis bilabrus]
                                                   [Gymnelis viridis]
                                                   [Gymnelopsis stigma]
                                                   [Gymnelus bilabrus]
                                     Hadropareia
                                             Hadropareia middendorffii
                                             Hadropareia semisquamata
                                     Hadropogonichthys
                                             Hadropogonichthys lindbergi
                                     Iluocoetes
                                             Iluocoetes elongatus
                                             Iluocoetes fimbriatus
                                     Japonolycodes
                                             Japonolycodes abei
                                     Krusensterniella
                                             Krusensterniella maculata
                                             Krusensterniella multispinosa
                                             Krusensterniella notabilis
                                             Krusensterniella pavlovskii
                                     Letholycus
                                             Letholycus magellanicus
                                             Letholycus microphthalmus
                                     Lycenchelys
                                           [Embryx]
                                             Lycenchelys alba
                                                   [Lycenchelys albus]
                                             Lycenchelys albeola
                                             Lycenchelys albomaculata
                                             Lycenchelys alta
                                             Lycenchelys antarctica
                                             Lycenchelys aratrirostris
                                             Lycenchelys argentina
                                             Lycenchelys aurantiaca
                                             Lycenchelys bachmanni
                                             Lycenchelys bellingshauseni
                                             Lycenchelys bullisi
                                             Lycenchelys callista
                                             Lycenchelys camchatica
                                                   [Lycenchelys camchaticus]
                                                   [Lycodes camchaticus]
                                             Lycenchelys chauliodus
                                             Lycenchelys cicatrifer
                                             Lycenchelys crotalinus
                                                   [Embryx crotalina]
                                                   [Snakehead eelpout]
                                             Lycenchelys fedorovi
                                             Lycenchelys folletti
                                             Lycenchelys hadrogeneia
                                             Lycenchelys hippopotamus
                                             Lycenchelys hureaui
                                             Lycenchelys incisa
                                             Lycenchelys jordani
                                             Lycenchelys kolthoffi
                                             Lycenchelys lonchoura
                                             Lycenchelys maculata
                                             Lycenchelys makushok
                                             Lycenchelys maoriensis
                                             Lycenchelys melanostomias
                                             Lycenchelys micropora
                                                   [Lycenchelys microporus]
                                             Lycenchelys monstrosa
                                             Lycenchelys muraena
                                             Lycenchelys nanospinata
                                             Lycenchelys nigripalatum
                                             Lycenchelys parini
                                             Lycenchelys paxillus
                                             Lycenchelys pearcyi
                                             Lycenchelys pentactina
                                             Lycenchelys pequenoi
                                             Lycenchelys peruana
                                             Lycenchelys platyrhina
                                                   [Lycenchelys platyrhinus]
                                             Lycenchelys plicifera
                                                   [Lycenchelys birsteini]
                                                   [Lycenchelys pliciferus]
                                             Lycenchelys porifer
                                             Lycenchelys rassi
                                             Lycenchelys ratmanovi
                                             Lycenchelys remissaria
                                             Lycenchelys rosea
                                             Lycenchelys sarsii
                                                   [Lycenchelys sarsi]
                                             Lycenchelys scaurus
                                             Lycenchelys squamosa
                                             Lycenchelys tohokuensis
                                             Lycenchelys tristichodon
                                             Lycenchelys uschakovi
                                             Lycenchelys verrillii
                                                   [Lycenchelys verrilli]
                                             Lycenchelys vitiazi
                                             Lycenchelys volki
                                             Lycenchelys wilkesi
                                             Lycenchelys xanthoptera
                                     Lycias
                                             Lycias nebulosus
                                     Lycodalepis
                                     Lycodapus
                                             Lycodapus antarcticus
                                             Lycodapus australis
                                             Lycodapus derjugini
                                             Lycodapus dermatinus
                                             Lycodapus endemoscotus
                                             Lycodapus extensus
                                             Lycodapus fierasfer
                                                   [Lycodapus grossidens]
                                             Lycodapus leptus
                                             Lycodapus mandibularis
                                             Lycodapus microchir
                                             Lycodapus pachysoma
                                             Lycodapus parviceps
                                             Lycodapus poecilus
                                             Lycodapus psarostomatus
                                     Lycodes
                                           [Aprodon]
                                           [Lycodopsis]
                                             Lycodes adolfi
                                             Lycodes albolineatus
                                             Lycodes albonotatus
                                             Lycodes bathybius
                                             Lycodes brevipes
                                             Lycodes brunneofasciatus
                                             Lycodes caudimaculatus
                                             Lycodes colletti
                                             Lycodes concolor
                                             Lycodes cortezianus
                                                   [Aprodon cortezianus]
                                             Lycodes diapterus
                                             Lycodes esmarkii
                                                   [Lycodes esmarki]
                                             Lycodes eudipleurostictus
                                             Lycodes fasciatus
                                             Lycodes frigidus
                                             Lycodes fulvus
                                             Lycodes gracilis
                                             Lycodes heinemanni
                                             Lycodes hubbsi
                                             Lycodes japonicus
                                             Lycodes jenseni
                                             Lycodes jugoricus
                                             Lycodes knipowitschi
                                             Lycodes lavalaei
                                             Lycodes luetkenii
                                             Lycodes macrochir
                                             Lycodes macrolepis
                                             Lycodes marisalbi
                                             Lycodes matsubarai
                                             Lycodes mcallisteri
                                             Lycodes microlepidotus
                                             Lycodes microporus
                                             Lycodes mucosus
                                             Lycodes nakamurae
                                             Lycodes obscurus
                                             Lycodes ocellatus
                                             Lycodes paamiuti
                                             Lycodes pacificus
                                                   [Lycodes agnostus]
                                                   [Lycodopsis pacifica]
                                             Lycodes palearis
                                                   [Lycodes digitatus]
                                             Lycodes pallidus
                                               Lycodes pallidus marisalba
                                               Lycodes pallidus pallidus
                                             Lycodes paucilepidotus
                                             Lycodes pectoralis
                                             Lycodes polaris
                                             Lycodes raridens
                                             Lycodes reticulatus
                                                   [Lycodes reticulatus macrocephalus]
                                                   [Lycodes reticulatus reticulatus]
                                             Lycodes rossi
                                             Lycodes sadoensis
                                             Lycodes sagittarius
                                             Lycodes schmidti
                                             Lycodes semenovi
                                             Lycodes seminudus
                                                   [Lycias seminudus]
                                             Lycodes sigmatoides
                                             Lycodes soldatovi
                                             Lycodes squamiventer
                                             Lycodes tanakae
                                             Lycodes teraoi
                                             Lycodes terraenovae
                                                   [Lycodes brunneus]
                                             Lycodes toyamensis
                                             Lycodes turneri
                                                   [Lycodalepis turneri]
                                             Lycodes uschakovi
                                             Lycodes vahlii
                                               Lycodes vahlii gracilis
                                               Lycodes vahlii vahlii
                                             Lycodes yamatoi
                                             Lycodes ygreknotatus
                                     Lycodichthys
                                           [Rhigophila]
                                             Lycodichthys antarcticus
                                             Lycodichthys dearborni
                                                   [Rhigophila dearborni]
                                     Lycodonus
                                             Lycodonus flagellicauda
                                             Lycodonus malvinensis
                                             Lycodonus mirabilis
                                             Lycodonus vermiformis
                                     Lycogrammoides
                                             Lycogrammoides schmidti
                                     Lyconema
                                             Lyconema barbatum
                                     Lycozoarces
                                             Lycozoarces regani
                                     Maynea
                                             Maynea puncta
                                     Melanostigma
                                             Melanostigma atlanticum
                                             Melanostigma bathium
                                             Melanostigma gelatinosum
                                             Melanostigma inexpectatum
                                             Melanostigma orientale
                                             Melanostigma pammelas
                                             Melanostigma vitiazi
                                     Nalbantichthys
                                             Nalbantichthys elongatus
                                     Notolycodes
                                             Notolycodes schmidti
                                     Oidiphorus
                                             Oidiphorus brevis
                                             Oidiphorus mcallisteri
                                     Opaeophacus
                                             Opaeophacus acrogeneius
                                     Ophthalmolycus
                                             Ophthalmolycus amberensis
                                             Ophthalmolycus bothriocephalus
                                             Ophthalmolycus campbellensis
                                             Ophthalmolycus chilensis
                                             Ophthalmolycus conorhynchus
                                             Ophthalmolycus macrops
                                     Pachycara
                                             Pachycara andersoni
                                             Pachycara arabica
                                             Pachycara brachycephalum
                                             Pachycara bulbiceps
                                             Pachycara crassiceps
                                             Pachycara crossacanthum
                                             Pachycara garricki
                                             Pachycara goni
                                             Pachycara gymninium
                                             Pachycara lepinium
                                             Pachycara mesoporum
                                             Pachycara microcephalum
                                                   [Lycodes microcephalus]
                                             Pachycara nazca
                                             Pachycara pammelas
                                             Pachycara rimae
                                             Pachycara shcherbachevi
                                             Pachycara sulaki
                                             Pachycara suspectum
                                             Pachycara thermophilum
                                     Phucocoetes
                                             Phucocoetes latitans
                                     Piedrabuenia
                                             Piedrabuenia ringueleti
                                     Plesienchelys
                                             Plesienchelys stehmanni
                                     Pogonolycus
                                             Pogonolycus elegans
                                             Pogonolycus marinae
                                     Puzanovia
                                             Puzanovia rubra
                                             Puzanovia virgata
                                     Pyrolycus
                                             Pyrolycus manusanus
                                     Seleniolycus
                                             Seleniolycus laevifasciatus
                                     Snakehead
                                     Taranetzella
                                             Taranetzella lyoderma
                                     Thermarces
                                             Thermarces andersoni
                                             Thermarces cerberus
                                             Thermarces pelophilum
                                     Zoarces
                                           [Macrozoarces]
                                             Zoarces americanus
                                                   [Macrozoarces americanus]
                                                   [Zoarces anguillaris]
                                             Zoarces elongatus
                                             Zoarces gillii
                                             Zoarces viviparus